pɔpłɔch

taktóra ukradkowa spontaniczna klikalna
→ 6 → 5 → 4